Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU
2) OBJEDNÁVKA
3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY
4) FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD ZA NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
5) ZÁRUČNÍ DOKLADY
6) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7) POPLATKY ZA ZBOŽÍ
8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

BETA Corporation s.r.o. Slavojova 579/9,Praha 2 128 00, , IČ 24188948, DIČ CZ24188948

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2) OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení emailem nebo telefonem. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení. Potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce.
Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde smluvními stranami k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena za zboží, cena dopravy, forma dopravy a předběžný termín doručení. U zboží, u něhož je potvrzena dostupnost skladem je doručovací doba 1-3dny.

Prodejce má právo odstoupit od smlouvy z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby. Zjevnost chyby určuje rozdíl cen chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3) DOPRAVA A PLATBA

Možnosti úhrady objednávky a podmínky přepravy jsou součástí obchodních podmínek. Naleznete je v samostatné sekci platební podmínky.

4) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že na zboží byla kupujícím poskytnuta záloha nebo celá částka kupní ceny, bude mu celá zaplacená částka po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu. (Celá částka bude kupujícímu převedena/poslána nejpozději do 7 dnů).

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonem nebo emailem.
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy *
V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů.

Kontaktujte nás písemně (emailem na shop@betacorporation.eu), že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, variabilní a specifický symbol.
Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi. Adresa pro zaslání: BETA Corporation s.r.o. Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 68601 Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží v sídle prodávajícího. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

5) FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD ZA NÁKUP V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Fakturu za nákup zboží v našem internetovém obchodě nezasíláme v zásilce, ale dodatečně po získání potvrzení od přepravní společnosti, že zákazník zboží převzal a zaplatil.
ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ A FORMA
Fakturu zasíláme ve formátu .pdf jako přílohu emailu. K otevření faktury ve formátu .pdf můžete použít program Acrobat Reader.
Zasílání faktur v papírové podobě – faktury v papírové podobě zasíláme na žádost kupujícího.

6) ZÁRUČNÍ DOKLADY

Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Veškeré nakládání s osobními údaji na našem webu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel tohoto internetového obchodu je firma BETA Corporation s.r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb tohoto internetového obchodu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

 

Kupující na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u Prodávajícího poskytuje Prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Prodávající se zavazuje takto kupujícím poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům.

 

Kupující nebo jiný návštěvník webových stránek hasicitechnika.eu. může Prodávajícímu poskytnout osobní údaje za účelem zařazení do marketingové databáze Prodávajícího, přičemž v takovém případě udělí Prodávajícímu výslovný souhlas se Zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek.

8) POPLATKY

Veškeré ceny zboží v tomto internetovém obchodu jsou uváděny včetně poplatků plynoucích ze " Zákon o elektronickém odpadu" a "Autorský zákon". Žádné další poplatky nejsou k vašemu nákupu již připočítány.

 

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem (firmou BETA Corporation s.r.o. jako provozovatelem tohoto internetového obchodu) a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před účinností nových podmínek.